DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – wzór

 

………………………………………………………                                                                      ………………………………………………

(pieczątka firmy)                                                                                                      (miejscowość/data)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W

LESZCZYŃSKIM KLASTRZE BUDOWLANYM

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres siedziby przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji)

 

 

reprezentowana/y w działaniach klastra przez:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących (reprezentacji))

 

 

deklaruje uczestnictwo w Leszczyńskim Klastrze Budowlanym

Obowiązki uczestników Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Wszyscy Uczestnicy Klastra mają obowiązek:

  • przestrzegać Regulaminu Klastra
  • przestrzegać przyjętych Standardów Klastra
  • brać aktywny udział we wszelkich formach działania Klastra,
  • brać aktywny udział w pracach grup tematycznych w Klastrze
  • promować Klaster oraz podejmowane przez niego działania i inicjatywy
  • dbać o pozytywny wizerunek własnej firmy/instytucji i Klastra
  • opłacać składki członkowskie

 

 

………………………………………                                                                        ……..……………………………

(miejscowość, data)                                                                                 (podpis strony deklarującej)

 

 

 

Podstawowe dane o uczestniku Leszczyńskiego Klastra Budowlanego:

 

Nazwa przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji: ………………………………………………………………………………………………………….

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PKD:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ilość zatrudnionych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel/fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona www ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Krótki opis działalności: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu ze strony deklarującego: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nr tel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                 …………………………………………………………………

                                                                                                          (podpis strony deklarującej)

 

 

 

Wpłynęło dnia: …………………………………………………………………

Potwierdzam przyjęcie deklaracji: ………………………………………………………………………………

 

Decyzją uczestników Leszczyńskiego Klastra Budowlanego z dnia …………………………………………..……,

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres siedziby przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji/inne)

 

 

został/a przyjęta w poczet uczestników Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Klastra

 

 

…………………………………………………………………

(data, podpis koordynatora projektu)

 

Do pobrania: deklaracja członkostwa w klastrze

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!