REGULAMIN

REGULAMIN

LESZCZYŃSKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO

 

                              

 • Postanowienia ogólne
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Klastrze – należy przez to rozumieć Leszczyński Klaster Budowlany,
 • Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”, którego Miasto Leszno jest beneficjentem i na który otrzymało dofinansowanie,
 • Uczestniku – należy przez to rozumieć podmiot, który zawarł Porozumienie
  z Koordynatorem Klastra, bierze udział na pełnych prawach we wszelkich działaniach Klastra i czerpie korzyści z udziału w Projekcie,
 • Partnerze Wspierającym - należy przez to rozumieć podmiot, który z przyczyn formalnych nie może być Uczestnikiem i czerpać korzyści z udziału
  w Projekcie, jednak bierze udział w innych pracach Klastra
 • Koordynatorze Klastra – należy przez to rozumieć Miasto Leszno
 • Biurze Klastra – należy przez to rozumieć osoby zapewniające obsługę administracyjno-biurową, merytoryczną i księgową w ramach Projektu
 • Zarządzie Klastra - należy przez to rozumieć Lidera Klastra, zespół złożony
  z szefów grup tematycznych i ich Zastępców, innych osób wybranych na Zebraniu Uczestników i przedstawiciela Koordynatora Klastra, który kieruje bieżącymi pracami Klastra
 1. Pełna nazwa Klastra brzmi: Leszczyński Klaster Budowlany
 2. Oficjalna strona internetowa Klastra to: lkb.leszno.pl
 3. Miasto Leszno, Koordynator Klastra, otrzymało dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet I: Konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie 1.6. Rozwój sieci i kooperacji na realizację projektu pt. „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”. Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2014 do 30 czerwca 2015 r.
 4. Porozumienie na rzecz realizacji projektu „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” zawarte zostało 26.05.2014r. między Miastem Lesznem a 25 podmiotami publicznymi i prywatnymi, celem wspierania rozwoju i wzmocnienia współpracy miedzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowo-badawczymi.
 5. Leszczyński Klaster Budowlany nie posiada osobowości prawnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celów, o których mowa w 2.

 

 • Cele Klastra
 1. Celem działalności Klastra jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw reprezentujących szeroko rozumianą branżę budowlaną, skupionych na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez współpracę z:
  1. instytucjami otoczenia biznesu
  2. ośrodkami badawczo – rozwojowymi
  3. szkołami wyższymi
  4. władzami samorządowymi
  5. innymi przedsiębiorcami.

 

 • Koordynator Klastra 
 1. Koordynatorem Klastra w okresie realizacji Projektu jest Miasto Leszno jako beneficjent Projektu.
 2. Koordynator Klastra za pośrednictwem Biura Klastra współpracuje na bieżąco z Zarządem Klastra oraz Uczestnikami Klastra.
 3. Do obowiązków i kompetencji Koordynatora Klastra należy w szczególności:
  • reprezentowanie Uczestników przed Instytucją Zarządzającą WRPO;
  • koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Uczestników przy realizacji zadań zawartych w Projekcie;
  • wsparcie Uczestników w realizacji powierzonych zadań;
  • zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Uczestnikami oraz Instytucją Zarządzającą WRPO;
  • zapewnienie prawidłowości operacji finansowych;
  • pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa;
  • przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej WRPO celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Koordynatora Klastra i Uczestników;
  • gromadzenie informacji o Uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Zarządzającej WRPO;
  • informowanie Instytucji Zarządzającej WRPO o problemach w realizacji Projektu;
  • prowadzenie rejestru udzielanej w ramach Partnerstwa pomocy publicznej na potrzeby monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej.
  • koordynacja działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów.
  • współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych przez Uczestników Klastra
  • zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej.

Uczestnicy upoważniają Koordynatora Klastra do ich reprezentowania wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu.

 • Zebranie Uczestników Klastra
 1. Zebranie Uczestników Klastra jest najwyższym organem Klastra i podejmuje strategiczne decyzje dotyczące Klastra, jak przyjęcie i wykluczenie Uczestników, przyjęcie Regulaminu itp.
 2. Decyzje podejmowane są większością głosów osób obecnych na Zebraniu.
 3. Zebranie Uczestników odbywa się raz na dwa miesiące.
 4. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do Klastra Uczestników w okresie pomiędzy Zebraniami. Biuro Klastra przesyła informację o Uczestniku zainteresowanym przystąpieniem drogą mailową do wszystkich Uczestników Klastra. W ciągu dwóch dni Uczestnicy Klastra wyrażają swoją opinię na temat potencjalnego Uczestnika. Brak informacji zwrotnej do Biura Klastra oznacza brak przeciwskazań do przyjęcia Uczestnika. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Uczestników Klastra.
 5. Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klastra. Uczestnicy Klastra są powiadamiani o Zebraniu przez Biuro Klastra na 10 dni przed jego terminem. Do zawiadomienia dołączany jest porządek Zebrania. Powiadomienie następuje za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Zebranie prowadzi Lider Klastra, a dokumentuje Biuro Klastra.

 

 • Zarząd Klastra 
 1. W skład Zarządu Klastra wchodzą: Lider Klastra, szefowie grup tematycznych, ich zastępcy oraz osoby wybrane przez Zebranie Uczestników i Koordynatora Klastra. Zarząd winien liczyć 4-8 osób.
 2. Lider Klastra wybiera spośród pozostałych członków Zarządu swojego zastępcę.
 3. Kadencja Zarządu jest 3-letnia.
 4. Do zadań Zarządu Klastra należy:
 • nadzorowanie prac grup tematycznych
 • opracowywanie planów rozwoju i programów działania Klastra,
 • opiniowanie kandydatur nowych Uczestników,
 • opiniowanie wniosków dotyczących zmian w Regulaminie Klastra,
 • reprezentowanie Klastra na zewnątrz.
 1. Posiedzenia Zarządu Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu Klastra zwołuje Lider Klastra lub Biuro Klastra za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, bezpośrednio poprzez ustne zawiadomienie lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. W posiedzeniach Zarządu Klastra bierze udział Biuro Klastra. Biuro dokumentuje posiedzenia.

  

 • Grupy tematyczne 
 1. Klaster pracuje w grupach tematycznych – stałych i zadaniowych, które realizują zadania wynikające z przyjętej przez Klaster strategii rozwoju oraz zadania bieżące. W Klastrze funkcjonują dwie grupy stałe: grupa ds. innowacji i energooszczędności oraz grupa ds. wspólnej oferty i promocji. Grupy zadaniowe są tworzone wg bieżących potrzeb. Zebranie Uczestników w miarę potrzeb zmienia ilość i przedmiot działania grup tematycznych.
 2. Pracami grupy kieruje szef grupy wybrany przez członków stałych grup tematycznych. Szef wybiera swojego zastępcę spośród członków grupy.
 3. Spotkania grup tematycznych powinny odbywać się w zależności od potrzeb i być udokumentowane poprzez sporządzenie notatki.
 4. Szefowie grup tematycznych co najmniej raz w roku na Zebraniu Uczestników Klastra przedstawiają tematy i efekty prac podejmowanych przez grupę. 

 

 • Członkostwo w Klastrze 
 1. Uczestnikiem Klastra może zostać firma prowadząca działalność w szeroko rozumianym sektorze budownictwa spełniająca następujące kryteria:
 • posiada siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego
 • produkty lub usługi charakteryzują się wysoką, gwarantowaną i stabilną jakością,
 • złożyła wypełnioną Deklarację członkostwa
 • zaakceptowała Regulamin Klastra
 • zaakceptowała obowiązujące Standardy Klastra
 • uzyskała akceptację większości osób obecnych na Zebraniu Uczestników Klastra
 • podpisała Porozumienie na rzecz realizacji Projektu
 • uiściła opłatę w wysokości 630zł z tytułu wkładu własnego w realizowany projekt, na rzecz Miasta Leszna
 1. Uczestnikami Klastra mogą być także jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły i inne organizacje, zainteresowane współpracą w Klastrze, które złożyły wypełnioną Deklarację Członkostwa, zaakceptowały Regulamin Klastra i obowiązujące Standardy Klastra, uzyskały akceptację większości osób obecnych na Zebraniu Uczestników i podpisały Porozumienie na rzecz realizacji projektu.
 2. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, spełniających powyższe kryteria, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy oraz aktywnym udziale Partnerów w jego działaniach.
 3. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.
 4. Podmioty, które deklarują chęć współpracy z Klastrem, które z przyczyn formalnych nie spełniają kryteriów Projektu i nie mogą być Uczestnikiem Klastra, mogą uzyskać status Partnera Wspierającego. Formą związania Partnera Wspierającego z Klastrem jest deklaracja udziału przyjęta przez Zebranie Uczestników. Warunkiem przyjęcia deklaracji jest akceptacja Regulaminu i Standardów Klastra oraz wniesienie opłaty,
  o której mowa w niniejszym paragrafie ust.1. Partnerzy Wspierający na równych prawach z Uczestnikami Klastra biorą udział we wszystkich jego przedsięwzięciach, o ile nie są one sprzeczne z zasadami Projektu.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Klastrze może nastąpić na podstawie porozumienia stron.
 6. Uczestnicy mogą, na uzasadniony wniosek, wykluczyć ze swojego grona tych Uczestników, którzy w sposób rażący naruszają obowiązki Uczestnika wynikające
  z Porozumienia lub umowy o dofinansowanie Projektu, w sposób rażący naruszają zasady Regulaminu lub Standardów, lub kiedy ich działania szkodzą wizerunkowi Klastra.

W takim przypadku konieczna jest decyzja Zebrania Uczestników. Wniosek na Zebranie składa Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Uczestnika. Decyzję Zebrania wykonuje Biuro Klastra.

 1. Wykluczenie oznacza rozwiązanie porozumienia na rzecz realizacji Projektu.
 2. Od chwili rezygnacji lub wykreślenia z uczestnictwa w Klastrze, Uczestnikowi nie wolno korzystać z oznaczeń graficznych wskazujących na uczestnictwo w Klastrze. 
 • Prawa i obowiązki Uczestnika Klastra 
 1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają obowiązek:
 • przestrzegać Regulaminu Klastra
 • przestrzegać przyjętych Standardów Klastra
 • brać aktywny udział we wszelkich formach działania Klastra,
 • brać aktywny udział w pracach przynajmniej jednej z grup tematycznych wyodrębnionych w Klastrze
 • promować Klaster oraz podejmowane przez niego działania i inicjatywy, w szczególności podejmować te działania promocyjne Klastra, które są bezpośrednio nakazywane przez organy lub decyzje Klastra
 • dbać o pozytywny wizerunek własnej firmy i Klastra
 • pozyskiwać nowych członków do Klastra
 1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają prawo do:
 • podejmowania decyzji dotyczących całego Klastra
 • aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu polityki Klastra i do inicjowania wszelkich działań Klastra
 • dostępu do informacji będących w dyspozycji Klastra
 • korzystania z efektów wypracowanych przez Klaster
 • uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach marketingowych
 • promocji własnej na stronie internetowej Klastra i w materiałach promocyjnych Klastra
 • wykorzystywania logo i nazwy Klastra na swoich materiałach promocyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej marki
 • uczestniczenia w innych inicjatywach Klastra (m.in. imprezy promocyjne)
 • korzystania z doradztwa
 • realizowania wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych

 

 • Postanowienia końcowe 
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia przez Zebranie Uczestników.
 2. Załącznikiem do regulaminu są Standardy Klastra w formie zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynku oraz zasad współpracy i współdziałania między uczestnikami Klastra.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!