STANDARDY KLASTRA

 STANDARDY KLASTRA

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ NA RYNKU

1. RELACJE Z KLIENTEM

Kontakty handlowe z klientem winny się cechować zaufaniem i partnerską współpracą. Deklarujemy działania w tym kierunku i takich działań oczekujemy od naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że można prowadzić interesy w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Osiągnięcie  zadowolenia zarówno przez klienta jak i przez wykonawcę winno być nadrzędnym celem współpracy handlowej. Dla osiągnięcia tego celu niezbędna jest otwarta wymiana opinii, znajomość wzajemnych oczekiwań i potrzeb oraz zaufanie i wzajemny szacunek. Tylko wzajemna satysfakcja ze współpracy handlowej gwarantuje jej ciągłość.

Dążymy do określenia wzajemnych zobowiązań w formie umów handlowych, których treść winna być jasna i jednoznaczna, uzgodniona i przyjęta przez wszystkie strony w drodze uczciwych negocjacji z poszanowaniem interesu wszystkich stron.

Sposób rozliczenia kontraktu winien być jasno określony w umowie. Stoimy na stanowisku, że wynagrodzenie za wykonaną pracę winno nastąpić niezwłocznie po jej wykonaniu i odebraniu. Uważamy, za nieetyczne korzystanie z zamówionego dzieła bez dokonania stosownej zapłaty.

Zadowolenie uczestników kontraktu handlowego będzie zapewnione, gdy przyjmą oni i uszanują następujące zasady podstawowe:

 • Przedmiot zamówienia winien być w momencie zawarcia kontraktu jasno i jednoznacznie określony a strony kontraktu winny go rozumieć w taki sam sposób.
 • Przedmiot zamówienia winien być wykonany w z góry ustalonym i przyjętym terminie, który został wspólnie uznany realny do osiągnięcia.
 • Przedmiot zamówienia winien być tak wykonany aby zapewnić możliwość trwałego i bezpiecznego użytkowania.
 • Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia winno być adekwatne do uzasadnionych kosztów i porównywalne z występującym na wolnym rynku. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia zbyt wygórowanego a zamawiający winien uznać prawo wykonawcy do godziwej marży.
 • Zamawiający w momencie zawarcia kontraktu winien być świadomy spodziewanych kosztów i posiadać zasoby wystarczające do ich pokrycia.
 • Wykonawca w momencie zawierania kontraktu winien posiadać potencjał techniczny, osobowy i finansowy umożliwiający mu prawidłową realizację zobowiązań kontraktowych.
 • W każdej chwili w trakcie realizacji kontraktu mogą wystąpić okoliczności, które mimo dołożenia należytej staranności mogą wywołać niezgodny z oczekiwaniem przebieg realizacji kontraktu. W takiej sytuacji strony powinny się na bieżąco informować o wystąpieniu takich okoliczności, a w przypadku spowodowania szkody u kontrahenta wyrównać ją w stopniu adekwatnym. Jednocześnie taka okoliczność nie może być okazją do uzyskania nienależnych korzyści dla jednej ze stron kosztem drugiej strony.

2. RELACJE Z DOSTAWCAMI I PODWYKONAWCAMI

Dostawcy materiałów i urządzeń, a także podwykonawcy robót są naturalnym i niezbędnym ogniwem każdego etapu inwestycji budowlanej.

Dostawca i podwykonawca winien znać przedmiot i zasady projektu, w którym uczestniczy, winien znać końcowego użytkownika (inwestora), zakres inwestycji i ogólne warunki kontraktu głównego takie jak: termin końcowy, warunki gwarancji, warunki płatności itp. Ponieważ jego wynagrodzenie pochodzi od końcowego użytkownika (inwestora) każdy dostawca i podwykonawca winien dążyć do poznania i zaspokojenia potrzeb końcowego użytkownika na równi ze swoim klientem. W tym celu winien współpracować z każdym uczestnikiem procesu inwestycyjnego na zasadach partnerskich. Takie zachowanie jest możliwe pod warunkiem wystąpienia zaufania wzajemnego wszystkich uczestników inwestycji. Czynnikiem budującym zaufanie jest znajomość zasad niniejszej Deklaracji i przyjęcie jej do stosowania, a także budowa więzi uczestników inwestycji poprzez rozwijanie współpracy długoterminowej.

Należy dążyć do zawierania umów pisemnych, w których zostanie jasno określony zakres zamówienia, termin wykonania, wynagrodzenie oraz obowiązki stron. Mile widziane jest przyjęcie Deklaracji przez podwykonawców i dostawców i zapisanie tego w zawieranych umowach. Warunkiem minimalnym jest powiadomienie podwykonawców / dostawców o stosowaniu Deklaracji przez generalnego wykonawcę. Przeniesienie do relacji generalny wykonawca – podwykonawca / dostawca zasad obowiązujących relacjach z klientem gwarantuje zapewnienie najlepszego i satysfakcjonującego każdą ze stron wykonania zamówienia.

Szczególną formą relacji jest współpraca na linii wykonawca – projektant w sytuacji, kiedy obaj są zatrudnieni przez inwestora niezależnie. Dla dobra inwestycji współpraca powinna się odbywać z poszanowaniem interesu obu tych uczestników zamierzenia.

3. RELACJE Z PRACOWNIKAMI

Podstawą pożądanych relacji z pracownikami jest uznanie ich podmiotowości. Uznając, że lojalność pracowników i zaangażowanie w życie firmy jest najlepszym sposobem zapewnienia jej wzrostu i uzyskania satysfakcji jej klientów przyjmujemy za oczywiste, że w zamian dostarczamy pracownikowi satysfakcji z pracy. Zdajemy sobie sprawę, że choć źródła satysfakcji są różne i mają charakter indywidualny to jednak zawsze wymagane jest partnerskie traktowanie pracowników i że tylko takie traktowanie daje szansę na odwzajemnienie tej relacji ze strony pracowników.

Podstawą zatrudnienia winna być pisemna umowa, w której jasno i jednoznacznie określono zakres świadczeń wzajemnych pracowników i pracodawcy. Dodatkowym elementem kształtującym zadowolenie pracownika i jak najlepsze wykorzystanie jego możliwości przez pracodawcę jest ciągłe poznawanie wzajemnych oczekiwań. Staramy się umożliwiać pracownikom osobisty rozwój zawodowy skoordynowany z rozwojem naszych firm.

Zapewnienie prawnie wymaganych zasad bezpieczeństwa pracy jest warunkiem podstawowym świadczenia pracy. Zasada ta obowiązuje obie strony. Wyznajemy zasadę, że pracodawca jest w takim samym stopniu zainteresowany bezpieczeństwem pracy jak pracownik. Stale podnosimy warunki bezpieczeństwa w pracy poprzez stosowanie coraz doskonalszych środków technicznych i poprzez ustawiczne szkolenia.

4. RELACJE Z PAŃSTWEM

Szacunek dla państwa i społeczeństwa wymaga znajomości i stosowania zasad jego systemu prawnego. Zobowiązujemy się do przestrzegania prawa w każdym aspekcie działalności gospodarczej i tego samego oczekujemy od naszych partnerów handlowych. Szacunek dla prawa wyrażamy przez pogłębianie jego znajomości i upowszechnianie a obowiązujące przepisy prawne są fundamentem niniejszej Deklaracji.

Deklarujemy stałe i ustawiczne szkolenie się z zakresu obowiązujących przepisów, tak w zakresie ich treści, jak i intencji.

Akty prawa powszechnego uznajemy za formę regulacji wzajemnych zachowań podmiotów rynku (przedsiębiorstw, instytucji, urzędów) a także jako formę komunikacji w tym zakresie. Jesteśmy za tworzeniem jednoznacznych przepisów i stałym ujednolicaniem ich interpretacji. Deklarujemy gotowość do wspierania każdej inicjatywy, która się zajmuje doskonaleniem prawa. Przeciwstawiamy się stosowaniu prawa zwyczajowego na rzecz prawa powszechnego i jego jednolitej interpretacji.

Szczególną formą regulowania relacji społecznych jest kultura (społeczna, obyczajowa, techniczna itd.). Kultura jest źródłem i uzupełnieniem systemu prawnego. Szanując kulturę jako naturalnie przyjętą formę relacji międzyludzkich deklarujemy poszanowanie i wspieranie jej najlepszych zasad.

5. RELACJE Z KONKURENTAMI

Uważamy konkurowanie w biznesie za podstawę rozwoju gospodarczego krajów, społeczeństw i przedsiębiorstw. Konkurencja powinna się odbywać na płaszczyźnie prawa, które winno zapewniać równe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych.

Wskazujemy i napiętnujemy wszystkie przypadki łamania i nadużywania prawa w celu osiągania korzyści gospodarczych. Nie zgadzamy się na konkurowanie „za wszelką cenę”, ponieważ taka konkurencja nie może prowadzić do pożądanego efektu końcowego, jakim powinno być zadowolenie Klienta.

Oczekujemy współpracy z tymi klientami, którzy, we własnym interesie, myślą podobnie. Szanujemy konkurentów, którzy zachowują się jak my.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA

My uczestnicy Leszczyńskiego Klastra Budowlanego, w trosce o jego rozwój i pozytywny wizerunek, deklarujemy kierowanie się następującymi zasadami w kontaktach wewnętrznych:

 1. Dbamy solidarnie o wizerunek Klastra, jego rozwój i znaczenie. Czujemy się za niego odpowiedzialni. Wspólnie promujemy Klaster.
 2. Udzielamy mu wsparcia poprzez wkład naszej pracy, wiedzy i poświęcenie czasu dla jego rozwoju. Chętnie bierzemy udział we wszelkich działaniach i inicjatywach Klastra mających na celu jego rozwój. Uznajemy Klaster za płaszczyznę współpracy i nawiązywania kontaktów, umożliwiającą nasz rozwój osobisty i rozwój naszych firm.
 3. Szanujemy pozostałych członków i podejmujemy współpracę z każdym z nich w sprawach uznanych wspólnie za ważne. Wszystkich członków Klastra traktujemy po partnersku, dbamy aby nasze relacje były oparte na wzajemnym zrozumieniu i uczciwości. Spory rozwiązujemy polubownie, z ewentualną pomocą pozostałych członków.
 4. Unikamy sytuacji, kiedy nasz interes osobisty lub interes naszych firm będzie sprzeczny z interesem Klastra. W szczególności dbamy o promocję Klastra pośród naszych pracowników i zachęcamy ich do współpracy z Klastrem.
 5. Zdając sobie sprawę, że nasze postrzeganie na rynku może być elementem oceny Klastra budujemy wizerunek naszych firm jako rzetelnych i godnych zaufania. W tym celu realizujemy na co dzień naszą DEKLARACJĘ ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ NA RYNKU
 6. Szukając partnerów w interesach w pierwszej kolejności proponujemy współpracę członkom Klastra. Dotyczy to przede wszystkim zastosowania nowoczesnych technik, technologii oraz innych rozwiązań innowacyjnych, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania Klastra, a także tych, które poznaliśmy dzięki uczestnictwu w Klastrze.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!